Mer historia


Ursprung

Ursprunget till den Taoist Tai Chi® konstarter kan spåras till de tidigaste perioderna av den kinesiska historien. Redan från början har taoismen försökt återföra kropp och sinne till deras ursprungliga natur, till harmoni med Tao. Som ett uttryck för detta har de fysiska konstarterna alltid varit en integrerad del av dess läror. De tidigaste konstarterna utövades av shamaner vars läror integrerades i den framväxande taoismen. När den utvecklades under århundraden och årtusenden fortsatte taoistiska mästare och utövare, som tränade i tempel eller levde som eremiter i vildmarken, att utveckla dessa konstarter och arbetade för att föra dem vidare till sina elever, vilket berikade traditionen av fysisk och andlig kultivering.


Zhang Sanfeng: Tai Chi som inre alkemi

Någon gång mellan 1000-och 1300-talet utvecklade en taoistisk munk vid namn Zhang Sanfeng ett system som han kallade taiji (Tai Chi), där övningar för att förändra leder och ligament, vilka utvecklats vid Shaolin-templet, kombinerades med olika befintliga metoder. I detta system införlivadesockså hans egen träning i taoistiska metoder för att förädla och rena kroppens inre energier.

Zhang hade ett antal lärjungar som förde hans läror vidare. Under Song-, Yuan- och Ming-dynastierna (1100- till 1600-talen) var hans Tai Chi främst känd i Shaanxiprovinsen i västra Kina. Som en klostertradition fungerade Tai Chi som enmetod för inre alkemi, eller för att uppnå inre omvandlingar i kroppen i syfte att förbättra hälsa och livslängd. I sin taoistiska begynnelse användes Tai Chi för att uppnå taiji (bokstavligt talat ”det högsta ultimata”) eller ett tillstånd av total balans mellan Yin- och Yang-energierna i kroppen. Målet var att omvandla kropp och sinne så att odödlighet kunde uppnås, både ur perspektivet livslängd och upplysning.


Tai Chi flyttar ut ur klostren

I slutet av 1800-talet började Tai Chi-rörelserna successivt att läras ut till allmänheten. Två faktorer var ansvariga för att Tai Chi flyttade ut ur klostren. För det första började kejsaren och adeln lägga märke till Tai Chi träningens biprodukt, nämligen dess kampsportsaspekt. Både de buddhistiska Shaolin-munkarna och taoisterna i Mount Wudang blev involverade som tränare för den kejserliga armén.

Ungefär samtidigt förbjöd Qingdynastin privat ägande av vapen, vilket innebar att folket inte kunde försvara sig mot banditer och inkräktare. Det vanliga folket beundrade munkarnas färdigheter i självförsvar och bad klostergemenskapen att undervisa dem. Av medkänsla började munkarna acceptera allmänheten som lärjungar. Men eftersom det utomstående samhället inte hade munkarnas grunder för kultivering av sinnet, var de taoistiska lärarna rädda för att lära dessa lärjungar allt de visste. Taoistiska inre konstarter är mycket kraftfulla. Om de läggs i händerna på en person som är otämjd i sitt hjärta och sinne kan de orsaka skada. Därför beslutade de taoistiskalärarna att endast förmedla en del av kunskapen till allmänheten och att spara den mest avancerade utbildningen för de initierade i templet.

När Tai Chi nådde ut till allmänheten integrerade vissa lärjungar sina egna idéer i de tekniker som lärarna från klostren delade med sig av. Det uppstod många skolor inom Tai Chi. De skilde sig dock från den taoistiska traditionen genom att de i allmänhet inte betraktade Tai Chi som en metod för taoistisk träning. I den taoistiska traditionen är taiji, den harmoniska balansen mellan energierna, målet för träningen, inte att behärska formen.


Master Moy återknyter Tai Chi till sina taoistiska rötter

I samband med politiska förändringar och moderniseringen av Kina förstördes de taoistiska klostren fysiskt eller minskade på grund av en ny skepticism som uppstod i samband med Kinas dragning till västvärlden. Som ett resultat av detta dog kunskapen, som funnits bakom ”stängda dörrar”, med den äldre generationen munkar. Mästare Moy Lin Shin, en taoistisk munk som genomgick tempelträning från det att han var tonåring i Kina, fick dock kunskap om taoistisk inre alkemi som låg till grund för ursprunglig Tai Chi. Även om mycket av den ursprungliga formen av Tai Chi från klostertraditionen gick förlorad, kunde mästare Moy rekonstruera andan i originalet med hjälp av den kunskap han fick genom sin taoistiska träning.

Vår organisation, som Master Moy grundade, har som mål att föra ut Taoist Tai Chi® konstarter till alla samhällen för att främja fysiskt, mentalt och andligt välbefinnande och för att göra den kinesiska kulturens och den taoistiska traditionens rikedomar mer tillgängliga.

Det är detta arv som Mästare Moy vill att vi ska lära oss och föra vidare till kommande generationer. Att få denna kunskap kräver stor personlig ansträngning och beslutsamhet och kräver regelbunden kontakt med källan till läran.


”Vi lär oss inte taijiquan eller Tai Chi Boxing, vi lär oss Tai Chi, det stora ultimata. Yin- och Yang-symbolen i Tai Chi innehåller universum och förklarar hur det fungerar. På samma sätt återspeglar de 108 rörelserna i den taoistiska Tai Chi uppsättningen universum i våra kroppar och kan förbättra detta universums funktion inom oss.”

Mästare Moy Lin Shin